Ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø. Bildet er fra en tidligere anledning. Odd Kristian Stokka/Sola kommune
Ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø. Bildet er fra en tidligere anledning. Odd Kristian Stokka/Sola kommune

Fire ordførere med felles brev til regjeringen:

— Vi ber om lokale tiltaksmidler

MENINGER: Kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) opplever for tiden et høyt smittetrykk i befolkningen. De fire kommunene har derfor fulgt oppfordringen fra nasjonale helsemyndigheter om å innføre ytterligere lokale innstramminger, både i form av anbefalinger og råd, men også gjennom skjerpede forskrifter, senest 4. januar.

Det har vært løpende dialog mellom lokal beredskapsstab og Folkehelseinstituttet (FHI) for å utforme innhold i forskrifter og anbefalinger for å best mulig få ønsket effekt av disse. Flere av forskriftene får alvorlige økonomiske konsekvenser for lokalt næringsliv og deres ansatte.
Utfordringen er at flere av aktørene som nå må begrense sin aktivitet ytterligere, eller i flere tilfeller stenge ned denne, faller helt eller delvis utenfor dagens nasjonale tiltaks- og kompensasjonspakker.

Vi anmoder derfor om at regjeringen så raskt som mulig er, bevilger skjønnsmidler som kommunene lokalt kan benytte til å avbøte situasjonen for de mest utsatte virksomhetene som rammes hardt av innføringen av lokale forskrifter. I tillegg ber vi dere vurdere lempelser hva gjelder utsatt forfall og reduksjon på avgifter og andre rammevilkår.

Ordførerne i de fire kommunene er sterkt bekymret for blant annet restaurant- og serveringsbransjen. Regionen på Nord-Jæren er kjent for høy kvalitet innenfor matfaget med en rekke prisbelønte serveringssteder med tilhørende kompetanse av høyt internasjonalt format. Vi frykter at regionen nå gjennom nedstengninger skal miste mye av denne kompetansen – slik at solide fagmiljø kan reduseres i kvalitet, eller i verste fall forvitrer helt.

Også treningssentre, idrettsaktører, kulturaktører og utelivsbransjen rammes nå av nødvendige lokale tiltak i Norges nest største byregion utenfor Oslo. For å ivareta kompetanse og tilbud også etter pandemien, er det viktig å hurtigst mulig gjøre avbøtende tiltak.
Vi opplever at regjering og storting har gjort sitt ytterste for å sikre treffende tiltak for virksomheter, organisasjoner og andre aktører.

Når nå nasjonal smittevernsstrategi i enda større grad baseres på lokale tiltak i utsatte områder, er det derfor viktig at tiltakspakkene også tilpasses samme strategi. På denne måten kan regjering, Stortinget og lokale myndigheter sammen begrense de langsiktige konsekvenser for næringsliv i områder med høy grad av smitte.

Vi ser fram til et videre godt samarbeid om dette viktige arbeidet i tiden framover.

Med vennlig hilsen
Kari Nessa Nordtun Stanley Wirak Tom Henning Slethei Jarle Bø
Stavanger Sandnes Sola Randaberg