Screenshot_2020-03-26 Bra medarbeiderundersøkelse i kommunen

Nå kan lag- og organisasjoner søke om midler

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det betyr at også lag- og foreninger i Randaberg kan sjekke om de kan komme inn under dette.

Selve utlysninger finner du her: https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/