Salatbonde Einar M. Hanasand fikk ikke medhold hos Fylkesmannen.
Salatbonde Einar M. Hanasand fikk ikke medhold hos Fylkesmannen. FOTO: Per Thime

Fylkesmannen med nytt vedtak

Avkorter produksjonstilskudd med 1,2 millioner kroner

Landbruks- og matdepartementet opphevde Fylkesmannens vedtak mot Einar Hanasand om avkortning i produksjonstilskudd. Nå har Fylkesmannen sett på saken på ny og kommet med nytt vedtak.

VEDTAK: Einar Mikal Hanasand sendte søknad til kommunen om produksjonstilskudd i jordbruket den 11.10.17. Kommunen fattet vedtak om utbetaling i brev datert 13.03.18 og avslo der den del av søknaden som gjaldt areal- og kulturlandskapstilskuddet.

Bakgrunnen for det var blant annet at Hanasand hadde bearbeidet rundt 30 dekar av en eiendom på Sande, hvor det blant annet var sprengt ned 2,2 meter og flere fjellknauser var borte.

Formålet med inngrepet var å optimalisere arealet for grønnsaksproduksjon. Kommunen har hele tiden sagt at tiltaket som ble gjort har vært søknadspliktig ifølge plan og bygningsloven.

Saken har versert siden 2017, men tidligere dette året fikk Hanasand medhold i landbruks- og matdepartementet og skulle da ha sitt produksjonstilskudd fra 2017. I vedtaket fra departementet heter det at Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 17. september 2018 om avslag på areal- og kulturlandskapstilskudd for søknadsåret 2017 oppheves.

Saken ble så sendt tilbake til Fylkesmannen for ny behandling.

Det er denne behandlingen Fylkesmannen nå har gjort og det er fattet et vedtak. I en lang vurdering som er gjort går det til slutt fram et tiltakshaver måtte forstå at tiltaket var såpass omfattende at spørsmålet om søknadsplikt måtte drøftes og avklares med kommunen, før det ble igangsatt.

— Vi mener at det i denne saken, der et foretak har iverksatt et såpass stort terrenginngrep i strid med plan og bygningsloven, ikke samtidig skal motta et tilskudd som bl.a. er ment for å kompensere for driftsmessige ulemper knyttet til ivaretakelse av kulturlandskapet. Det gjelder selv om det berørte arealet bare utgjør en mindre del av det totale arealet som det søkes AK-tilskudd for. Et areal på ca. 30 dekar er å anse som relativt stort i en sak som dette. At Hanasand nå i ettertid har levert søknad etter plan og bygningsloven for det aktuelle inngrepet, endrer ikke den vurderingen heter det fra fungerende landbruksdirektør Anfinn Rosnes hos Fylkesmannen.

Fylkesmannens vedtak:
1. Fylkesmannen stadfester Randaberg kommunes vedtak om utbetaling av produksjons- og avløser-tilskudd for søknadsomgangen 2017, men med en annen begrunnelse. Det betyr at omsøkt produksjons- og avløsertilskudd til foretaket Einar Mikal Hanasand blir avkortet med kroner 1 232 340 kroner for søknadsomgangen 2017.

2. Avkortningen er hjemlet i produksjonstilskuddsforskriftens § 11 og er begrunnet med at Hanasand har gjennomført vesentlige terrenginngrep på eiendommen uten nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.