Screenshot_2020-07-29 Her er det fortsatt mange utfordringer for utvidelse av butikk

Europris ønsker større lokaler - fylkeskommunen «på glid»

— Kan vurdere fartsreduksjon og gangfelt

I flere år har det vært snakket om hvordan eller om Europris på Randabergveien skal kunne utvide sine lokaler i den tidligere møbelfabrikken. I like mange år har det vært motstand mot dette fra flere hold. Kan det gå mot en løsning?

UTVIDELSEPLANER: Det er Randaberg kommune som har sendt brev til fylkeskommunen, som eier av fylkesveien. Det er nemlig innsigelser mot planen som har vært ute. Blant annet går det på hvordan eventuell avkjørsel til butikk skal kunne fungere, som et venstresvingfelt – som er ett forslag.

— Vi vet at det tidligere er diskutert krysning av Randabergveien fra området ved bussholdeplass ved Randabergveien 333, og at det tidligere er uttalt at det ikke er ønskelig med med krysning i plan når hastigheten er 60 kilometer i timen, skriver Randaberg kommune i et brev til fylkeskommunen.

Redusert hastighet

Det heter videre at det i forbindelse med planområdet, ønskes en avklaring på om det kan være en god løsning å legge inn en krysning i plan samtidig, og at veien får redusert hastighet til 50 kilometer i timen. Det vises videre til at det i dag er 50 kilometer i timen sørøst for området, ved inkjøring til næringsområdet ved Monter og fra krysset Dalveien og inn mot sentrum.

— Slik vi ser det er en hastighetsreduksjon ønskelig, både i forhold til avkjørslene langs Randabergveien og for å sikre en god krysning for myke trafikanter fra gammel/ny gang-sykkelvei-løsning. Dette gjelder både for brukere av dette området, men også for dem som benytter landbruksveien vest for næringsområdet som turvei.

— Ikke ulemper

I tillegg ønsker kommunen en god krysning fra boligområdet på sørsiden av Randabergveien til bussholdeplassen på nordsiden av veien.

— Slik vi ser det, er strekningen med 60 kilometer i timen allerede ganske begrenset, cirka 850 meter, og for biltrafikanter vil en slik reduksjon i hastighet ikke medføre store ulemper, skriver rådiver i kommunen, Olav A. Thorsberg.

I svarbrevet kommunen har fått tilbake lukkes ikke døren igjen. Det er imidlertid et stykke igjen. Det er nemlig en del krav som skal innfris.

For å kunne redusere farten på strekningen må visse krav være oppfylt. På veier med fartsgrense 50 km/t er gangfelt iht. V127 anbefalt:

  • på viktige kryssingssteder
  • som del av et gangnett
  • som et fremkommelighetstiltak på svært trafikkerte veger

— I tillegg er antall gående som krysser vegen avgjørende for etablering av gangfelt. Få brukere kan føre til trafikkfarlige situasjoner fordi bilistene antar at gangfeltet ikke brukes og fordi gående forventer at bilene skal stoppe og er ikke like oppmerksomme, heter det fra Anne Cecilie Lassa rådgiver i samferdselsavdelingen i fylkeskommunen.

— Ikke tilfredsstilt

Kravene som er nevnt over er per dato ikke tilfredsstilt, heter det videre.

— Randabergveien er en trafikkert veg, men selv ved en utvidelse av butikken tviler vi på at kravet om antall kryssende vil innfris.

Fylkeskommunen lukker imidlertid ikke døren helt, for det finnes muligheter.

— Et eventuelt gangfelt må ses i sammenheng med utformingen av venstresvingfeltet og plasseringen av avkjørslene og bussholdeplassen som grenser til fylkesvegen. Alle formål må dimensjoneres og plasseres i henhold til kravene. Det må også legges til rette for tosidig fortau i tilknytning til krysningsområdet. Dersom Randaberg kommune kan legge frem en løsning for veganlegget som tilfredsstiller gjeldende krav vil vi vurdere muligheten for fartsreduksjon og gangfelt på strekningen.