Kiwi i Goadalen er klar for å utvide butikken, men det kreves behandling i kommunen.
FOTO: Per Thime

Kiwi ønsker å utvide

Oppstartsmøte om utbygging i neste uke

Området hvor Kiwi ønsker å utvide er i kommuneplanen disponert for boligformål. I neste uke er det oppstartsmøte vedrørende planene.

KIWI: I den forbindelse er det flere som skal bli hørt. Planskissen fra et selskap ble tilgjengelig nylig og det skal blant annet varsles oppstart av planarbeider.

Det er arkitektkontoret JoB Arkitekter AS som står bak planarbeidet som gjelder utvidelse av Kiwis butikk i Randaberg.

– Hvis det blir godkjent etter hvert, så vil butikken få en størrelse på 1250 kvadratmeter. Tiltaket vil medføre tap av to eldre eneboliger, men tilføre en dagligvarebutikk som er etter dagens standard, heter det fra arkitektene.

Oppstartsmøte

I Randaberg kommune tar man det i den rekkefølgen det skal, og starter med oppstartsmøte.

– Vi skal ha internt oppstartsmøte i kommunen om saken i neste uke. Her deltar ansatte innenfor flere fagområder, slik at vi får belyst planinitiativet fra flere vinkler – byggesak, barn og unge, tekniske tjenester, universell utforming, i tillegg til plan, sier Kommunalsjef Tonje K. Doolan til Randaberg24.

Når de interne møtene er avholdt på kommunehuset, så vil utbygger bli invitert til oppstartsmøte for å høre mer om tilbakemeldingene fra kommunen.

– Formålet med dette er å gjøre en så god og grundig vurdering av initiativet som mulig i starten av planprosessen, slik at kommunen kan gi gode tilbakemeldinger og sørge for at prosessen blir forutsigbar. På bakgrunn av våre tilbakemeldinger og dialog med forslagsstiller kan planinitiativet bli endret.

Parkering

Norgesgruppen har kjøpt to eiendommer hvor det i dag er to bolighus. Disse er tenkt revet og skal blant annet være parkeringsplass for den tenkte nye butikken.

– Kan det være aktuelt å gi en første tillatelse til å rive de to husene og lage parkeringsplasser i første omgang?

– Vi vil se hele området under ett i en helhetlig reguleringsplan. Eventuell rekkefølge på tiltak innenfor planen (når den er vedtatt) vil avgjøres gjennom rekkefølgekrav i planen, sier Doolan.