Det er satt i gang planarbeid med tanke på utvidelse av Kiwi-butikken i Randaberg.
Det er satt i gang planarbeid med tanke på utvidelse av Kiwi-butikken i Randaberg.

Ønsker større plass til kunder og parkering

Kiwi med omfattende byggeplaner

Dagens Kiwi ved Goadalen fremstår som både liten og lite funksjonell. Det går frem i en planbeskrivelse vedrørende utbygging av Kiwi-butikken i Randaberg.

PLANER: Det er arkitektkontoret JoB Arkitekter AS som står bak planarbeidet som gjelder utvidelse av Kiwis butikk i Randaberg.

Det er satt i gang et planarbeid for å se på de videre muligheter for utvidelse. I dag består bygget av forretning og fire leiligheter i 2. etasje og to leiligheter i første etasje. I tillegg er det tre eldre eneboliger innenfor området.

Norgesgruppen eier

Boligene er selveide, mens Rogaland Næringsselskap eier butikken og parkeringsplassen. Næringsselskapet eies på sin side av Norgesgruppen.

– Eneboligene som berøres av planforslaget er kjøpt opp av Randaberg Næringsselskap AS. Eneboligen på bruksnummer 138 inngår i planen, men berøres ikke av planforslaget, heter det.

Det jobbes med flere ting i planen, blant annet det som dreier seg om forhold som kan inngå i planarbeidet. Det gjelder blant annet detaljregulering for sykkeltiltak langs Randabergveien, fra Vistnesveien til grensen med Stavanger kommune.

Om prosjektet

– Denne planen vil berøre planområdet. Grensesnittet mellom de to planene vil bli utarbeidet i samråd med fagkyndig og forslagsstiller for tilgrensende plan.

Om selve byggeprosjektet heter det:

«Prosjektet skal legge til rette for en utvidelse og oppgradering av butikkareal, og mer funksjonelle forhold for varelevering og ansatte. Dagens bygning fremstår som slitt og lite innbydende. I forbindelse med utvidelsen vil hele bygget få en utvendig oppgradering med utgangspunkt i Kiwi sin mal. Dette vil gi hele området et visuelt løft. Boligene er tilknyttet butikken, er selveide og vil ikke i samme grad bli berørt. Disse vil imidlertid få en bedre og lukket inngangssituasjon. Eksisterende tilbygg på dagens Kiwibutikk (Inngangsparti) vil blir revet, og ny fasade mot Randabergveien etablert».

– Hvis det blir godkjent etter hvert, så vil butikken få en størrelse på 1250 kvadratmeter. Tiltaket vil medføre tap av to eldre eneboliger, men tilføre en dagligvarebutikk som er etter dagens standard. Utvidelsen vil følgelig tilføre omgivelsene et større volum, men byggets eksteriør vil få en vesentlig oppgradering i forhold til dagens situasjon.

Varsling

Det heter videre at eksisterende boliger i 2. etasje vil få en ryddigere og innelukket inngang som er mer tilrettelagt. I tillegg vil det også bli lagt bedre til rette for varelevering. Ut fra planen vil det heller ikke måtte inn en konsekvensutredning.

Forslaget innebærer rivning av to eneboliger, de aktuelle boligene er oppkjøpt av forslagsstiller.

– Nå skal det varsles på vanlig måte og etter hvert kommer offentlige instanser som må varsles på banen med sine eventuelle merknader. Dette er er Fylkesmannen, kommunen,  fylkeskommunen, vegvesenet, brannvesenet og andre.