20191219-_MG_1713
FOTO: Per Thime

Varsler tilsyn i kommunale tjenester

Fylkesmannen har varslet tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunen.

TILSYN: Det går frem av et brev som er sendt til kommunen.

I brevet står det blant annet:

«Statens helsetilsyn har besluttet at fylkesmennene i 2020 skal gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunenes praktisering av tvungen somatisk helsehjelp».

Fylkesmannen i Rogaland planlegger å gjennomføre tilsyn i Randaberg kommune i tidsrommet 04.- 07. mai 2020.

Tema for tilsynet

– Under tilsynet vil vi undersøke om kommunen sikrer at pasienter som mangler samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang. Dette vil omfatte både pasienter i sykehjem og pasienter som mottar hjemmebaserte helsetjenester.

Før tilsynet skal kommunen sende inn en hel del dokumentasjon. Det dreier seg blant annet om:

 1. organisasjonskart for kommunen og annen informasjon som viser gjeldende ansvars- og oppgaveplassering for helsehjelp som ytes i sykehjem og hjemmebaserte tjenester
 2. kopi av relevante sakspapirer dersom det nylig er gjennomført omorganiseringer av betydning for ansvar, myndighet og/eller oppgaveløsning knyttet til de aktuelle tjenesteområdene
 3. lederoversikt med navn og stillingsbenevnelse, og oversikt over den enkelte leders oppgaver, ansvar, myndighet, herunder stillingsbeskrivelser
 4. oversikt over tilsatte i sykehjem og hjemmetjenesten med opplysninger om navn, utdanning, stillingsstørrelse og funksjon
 5. navn på og stillingsbeskrivelse for lege ved Randaberg og Vistestølen sykehjem
 6. stillingsinstrukser eller tilsvarende for stillinger/personellgrupper i sykehjem og hjemmetjeneste
 7. vakt- og bemanningsplaner ved sykehjem og hjemmetjenesten
 8. delegasjonsreglement eller annet som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert
 9. styrende dokumenter og informasjon om hvordan kommunen har plassert ansvar og oppgaver knyttet til tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 10. dokumentasjon eller beskrivelse av kvalitetsmål/aktivitetsmål for området
 11. opplæringsplaner og evt. annet som beskriver kommunens opplæring og veiledning avalle ansatte, herunder opplæring knyttet til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, og flere andre punkter.